Nauka i technologia

Stare podejście :

Nauka nie miała żadnego wytłumaczenia dla chemicznej i biochemicznej interakcji, biologicznie aktywnych organizmów wodnych, nawozów, zanieczyszczeń ściekowych czy nierozkładających się odpadków.

Biochemicy i pracownicy naukowo-badawczy szukali chemicznej interakcji, która występuje na danych obszarach. Te złożone biochemicznie procesy stwarzały praktyczne i środowiskowe problemy, które nie mogą być całkowicie rozwiązane, ponieważ nie rozumiemy dokładnie interakcji na poziomie subatomowym. To uzasadnia użycie związków miedzi dla mikro organizmów.

Nowe podejście :

Obecnie dowody naukowe sugerują, że toksyczne stężenia miedzi zależy od wielu czynników, włącznie z zastosowaną formą miedzi, specyfiką leczonego organizmu, charakterystyką poszczególnych substratów, włącznie z ich składem chemicznym. Specyficzne kompleksy, które tworzy siarczan miedzi w trakcie rozpuszczania w wodzie lub w połączeniu ze związkami występującymi np. odchody zwierzęcych są trudne do dokładnego przewidzenia. Prawdopodobnie najbardziej toksycznymi kompleksami miedzi, są kompleksy z ligandami jednokleszczowymi (atomem, lub grupą atomów zdolnych do utworzenia wiązania kowalencyjnego), podczas gdy kompleksy jedno i wielokleszczowe, które są mniej trwałe, uważa się za mniej toksyczne.

Dlatego też toksyczność miedzi wynika wyłącznie od formy, w jakiej ona występuje, a nie od stężenia i obecności samej miedzi.

 

Różnica:

Podstawową różnicą pomiędzy siarczanem miedzi rozpuszczonym w wodzie, a siarczanem miedzi rozpuszczonym w Healthy Hooves jest stopień toksyczności, utworzonych aktywnych kompleksów miedzi.  Z powodu znacznej ilości jonów wodorowych w produkcie Healthy Hooves, przewidywalnie wyższe jest stężenie aktywnych kompleksów miedzi ( Cu2+ ) utrzymywanych w roztworze w dzięki stabilnym (trwałych) wiązaniom chelatującym, przez co zapobiega to problemowi wytrącania się związków miedzi co ma miejsce w przypadku samych roztworów siarczanu miedzi.

Rezultat:

Kiedy siarczan miedzi jest rozpuszczony w wodzie, miedź musi się chemicznie zmienić w aktywną formę, zanim będzie mogła zniszczyć mikro organizmy. Rozmiary tych chemicznych zmian są trudne do przewidzenia. Ale z Healthy Hooves, miedź jest już w swojej aktywnej formie i nie potrzebuje chemicznych zmian. Tym samym stężenie miedzi z Healthy Hooves może być precyzyjnie przewidziane.